Haridustehnoloogi ametijuhend

ERALASTEAED ADELION HARIDUSTEHNOLOOGI AMETIJUHEND

 

                                                                                                     Kinnitatud direktor:

                                                                                                     Käskkirjaga nr.1 15.03.2017

AMETIKOHT: Haridustehnoloog

NIMI:

VAHETU JUHT: direktor

ALLUVAD: puuduvad

ASENDAJA: IKT-juht

ASENDAB: IKT-juht

AMETIKOHA PÕHIEESMÄRK: Arendada lasteaias e-õpet ja meediakasvatust. Koordineerida IKT integreerimist õppekavasse ning toetada, nõustada ja abistadaõpetajaid IKT rakendamisel õppe- ja kasvatustegevustes.

 

1. HARIDUSTEHNOLOOG JUHINDUB OMA TÖÖS:

 

 • Eesti Vabariigi seadustest.
 • Lasteaia põhimäärusest.
 • Lasteaia õppekavast.
 • Lasteaia arengukavast.
 • Käesolevast ametijuhendist.
 • Töökorralduse reeglitest.
 • Oma töölepingust.

2. KOHUSTUSED JA TÖÖÜLESANDED

Haridustehnoloogi kohustused lasteasutuses on:

 1. Kogub, süstematiseeri ja levitab IKT-alast informatsiooni.
 2. Haldab lasteaia kodulehekülje – koostab, täiendab ja kureerib info avaldamist lasteaia koduleheküljel.
 3. Nõustab lasteaiaõpetajaid IKT alastes küsimustes.
 4. Korraldab IKT alaseid koolitusi lasteaiaõpetajatele, viib läbi IKT alaseid sisekoolitusi (sh juhendmaterjalide loomine).
 5. Osaleb IKT alastes projektides ja nõustab projektitegevustes lasteaiaõpetajaid.
 6. Abistab õpetajaid õpitarkvara leidmisel ja selle kasutusele võtmisel.
 7. Osaleb lasteaia arengukava koostamisel.
 8. Teeb ettepanekuid IKT valdkonna uuendamiseks.
 9. Hoiab end kursis IKT riiklike arengusuundadega.
 10. Abistab õpetajaid IKT rakendamisel õppeprotsessis (tehnoloogia kasutamine ja tehnoloogiliste probleemide lahendamine).
 11. Koguda informatsiooni e-õppe võimaluste kasutamise, sellega seotud probleemide ning vajaduste kohta lasteaia jaoks.
 12. Koordineerida infotehnoloogia ja teiste õppeainete vahelist integratsiooni.
 13. Osaleda lasteaia arendustegevuses ning teha ettepanekuid lasteaia infotehnoloogia valdkonnast tarvilike uuenduste algatamiseks.
 14. Osaleda lasteaia arengukava koostamisel.
 15. Teha üks kord aastas personalile ülevaade lasteaia IKT alasest arengust.
 16. Õppekasvatusala töötajate haridustehnoloogiliste pädevuste kaardistamine, koolituste koordineerimine, korraldamine ja läbiviimine.
 17. E-õppe alase info kogumine ja levitamine ning teabe-, infopäevade ja seminaride korraldamine ja koordineerimine.
 18. E-õppe alaste metoodiliste ja e-õpet toetavate juhendmaterjalide koostamine ja nende levitamine lasteaias.
 19. Digitaalsete õpikeskkondade haldamine ja arendamine.
 20. Eestis ja rahvusvahelistes haridustehnoloogilistes koostöövõrgustikes osalemine.
 21. E-õppe ja IKT alaste projektide algatamine, juhtimine ja osalemine.

 

3. ÕIGUSED

  1. Saada ülesannete täitmiseks andmeid, dokumente ja teavet lasteaia töötajatelt.
  2. Saada ülesannete täitmiseks lasteaia poolt vahendeid (vastavalt lasteaia võimalustele).
  3. Pöörduda nõu saamiseks direktori poole.
  4. Saada vajaduse korral täienduskoolitust.
  5. Teha direktorile soovitusi ja ettepanekuid oma pädevusse kuuluva valdkonna töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks.
  6. Saada tunnustust vastavalt tunnustussüsteemile.

 

4. KVALIFIKATSIOONINÕUDED

 

Professionaalne haridustehnoloog vastab ISTE pädevustele ja on pädev nii kaasaegses pedagoogikas infotehnoloogiliste lahenduste arendamisel, juurutamisel ja kasutamisel.

4.1. Haridus: pedagoogiline kõrgharidus alushariduses, soovituslikult haridustehnoloogi suunal või läbitud arvutialane täiendõpe ja / või haridustehnoloogi suunaained

4.2. Töökogemus: vähemalt ühe aastane töökogemus alushariduses

4.3. Keeleoskus: eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas; inglise keel vähemalt B1.2 tasemel

4.4. Arvutioskus: heal tasemel arvuti kasutamisoskus ning oskus töötada internetis

4.5. Isikuomadused: aus, algatusvõime, kohanemisvõime, tasakaalukus, kohuse- ja vastutustundlikkus, korrektsus, avatus, empaatilisus, analüütilisus, õpihimuline.

 

5. VASTUTUS

Haridustehnoloog vastutab käesoleva ametijuhendiga temale pandud töökohustuste täitmise eest.

 

6. AMETIJUHENDI MUUTMINE

Töökorralduse muutumisel vaadatakse ametijuhend üle ning tehakse vajalikud muudatused, kuid mitte tihedamini, kui üks kord aastas. Ametijuhend kuulub lahutamatu osana töötaja töölepingu juurde ja on koostatud kahes eksemplaris, kummalegi poolele üks.

 

Olen tutvunud tööülesannetega ja kohustun neid täitma.

 

Direktor                                                                              

Haridustehnoloog

 

Kuupäev , allkirjad


Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s